Regulamin stowarzyszenia

logo-fotonowiacy

Regulamin Stowarzyszenia Fotonowiacy.

Rozdział I
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Fotonowiacy.

Postanowienia ogólne

                                                                                                § 1
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Statucie Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd.

                                                                                                § 2
W celu przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego należy:
• zalogować się na stronie www.fotonowiacy.pl
• zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia Fotonowiacy i uznać zawarte w nim cele i zadania                                   (statut dostępny na stronie)
• wypełnić i podpisać Deklarację członkowską załącznik nr 1
• wyrazić chęć uczestnictwa w minimum 3 plenerach fotograficznych organizowanych przez członków Stowarzyszenia
• przygotować minimum 6 własnego autorstwa fotografii poplenerowych przygotowany materiał zdjęciowy należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia: kontakt@fotonowiacy.pl
• osoba niepełnoletnia wypisuje dodatkowo zgodę przedstawiciela ustawowego na przystąpienie do Stowarzyszenia załącznik nr 2

Załącznik nr 1 / Załącznik nr 2 (oryginał) należy przesłać pocztą zwykłą na adres Stowarzyszenia lub przekazać do rąk własnych jednego z Członków Zarządu.

                                                                                                § 3
Po spełnieniu przez kandydata warunków Regulaminu i Statutu Stowarzyszenia Zarząd, w terminie do 14 dni, podejmuje uchwałę o przyjęciu nowego członka.

                                                                                                § 4
Po podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu nowego członka do Stowarzyszenia, Zarząd dokonuje jego rejestracji oraz informuje go o przyjęciu do Stowarzyszenia.

                                                                                                § 5
Nowy członek Stowarzyszenia po otrzymaniu informacji o przyjęciu, wpłaca na rachunek bankowy Stowarzyszenia wpisowe w wysokości 30 zł oraz składkę członkowską z góry za pierwsze trzy miesiące członkostwa. Wysokość składki miesięcznej- 10zł.

                                                                                                § 6
W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydat zostaje poinformowany o tym fakcie przez Prezesa listem poleconym lub drogą mailową.

                                                                                                § 7
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
• przestrzegania Statutu, Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia
• aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia oraz realizacji celów- zgodnie z jego Statutem
• terminowego opłacania składek
• utrzymania porządku, ciszy i dbania o dobro materialne w świetlicy Stowarzyszenia.

                                                                                                § 8
Składka członkowska płacona jest w trybie miesięcznym. Jeśli opóźnienie w płaceniu składek przekroczy 6 miesięcy, po 14 dniach od minięcia terminu płatności Zarząd wzywa członka do jej zapłaty – listem poleconym wysłanym na adres wskazany w deklaracji lub drogą mailową. Po kolejnych 30 dniach od braku płatności po rozpatrzeniu okoliczności sprawy Zarząd podejmuje uchwałę o usunięciu członka.O usunięciu ze Stowarzyszenia były członek zostanie powiadomiony przez Zarząd listem poleconym na adres wskazany w deklaracji lub drogą mailową.
Możliwość przesunięcia terminu płatności składki członkowskiej istnieje po zgłoszeniu do Zarządu pisemnego wniosku.

                                                                                                § 9
Członek Stowarzyszenia ma prawo do rezygnacji z członkostwa. Rezygnacja z członkostwa nie uprawnia do zwrotu wpłaconych składek i wpisowego. Rezygnacji z członkostwa należy dokonać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Zarządu wysłanego na adres Stowarzyszenia lub przekazanego do rąk własnych jednego z Członków Zarządu.

Rozdział II
Członkowie wspierający Stowarzyszenie Fotonowiacy

                                                                                                § 10
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie, zgodnie ze Statutem może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

                                                                                                § 11
W celu przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego osoba uprawniona do działania w imieniu i na rzecz osoby fizycznej lub prawnej wypełnia, przesyła pocztą zwykłą na adres Stowarzyszenia lub przekazuje do rąk własnych jednego z Członków Zarządu załącznik nr 3- Deklarację
członkowską członka wspierającego. Tytuł członka wspierającego zostaje nadany podjętą przez Zarząd uchwałą.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z określonych w deklaracji postanowień.

                                                                                               § 12
Członkostwo wspierające wygasa:
• na skutek rezygnacji członka wspierającego, którą zgłasza w formie pisemnej Zarządowi
• w razie podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd, w związku z niewywiązywaniem się z zawartych w deklaracji postanowień wobec Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie honorowi Stowarzyszenia Fotonowiacy

                                                                                                § 13
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która spełni wymagania określone w Statucie Stowarzyszenia i zostanie wybrana na członka honorowego przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

                                                                                                § 14
Informacje o nadaniu statusu członka honorowego zamieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.fotonowiacy.pl

                                                                                                § 15
Członkostwo honorowe wygasa na skutek rezygnacji członka honorowego, która musi być złożona na piśmie Zarządowi lub w razie podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

                                                                                                § 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

                                                                                                § 17
Statut Stowarzyszenia, Regulamin z załącznikami, numer rachunku bankowego i adres pocztowy dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Rozdział V
Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Deklaracja członkowska Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia Fotonowiacy.
Załącznik nr 2 – Deklaracja członkowska Członka Zwyczajnego Nieletniego Stowarzyszenia Fotonowiacy.
Załącznik nr 3 – Deklaracja członkowska Członka Wspierającego Stowarzyszenie Fotonowiacy.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Załącznik nr 3 do regulaminu

Brak możliwości komentowania.