Statut stowarzyszenia

logo-fotonowiacy

Statut Stowarzyszenia Fotonowiacy

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Fotonowiacy, zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą Fotonowiacy.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 t.j. ze zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieograniczony.

§ 4

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Nowe.

§ 5

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska,
 2. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa wyżej i wystąpieniu z niej decyduje Walne Zebranie Członków.

§ 7

 1. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników w tym członków stowarzyszenia oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia            osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).
 3. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Na działalność nieodpłatną składają się:
  1. organizacja wystaw, plenerów, pokazów i innych imprez wspierających realizację  celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. promocja prac fotograficznych  na komercyjnym rynku sztuki poprzez m.in. organizację konkursów fotograficznych i udział w konkursach organizowanych przez inne podmioty, zamieszczanie prac w mediach i galeriach sztuki,
  3. organizacja i prowadzenie szkoleń i warsztatów  w dziedzinie fotografii  i obróbki zdjęć oraz wspieranie  edukacji fotograficznej organizowanej przez inne podmioty,
  4. przygotowywanie  i wydawanie publikacji, np. albumy, foldery, katalogi, popularyzujących twórczość fotograficzną,
  5. obsługa fotograficzna wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie i inne podmioty,
  6. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ekologii,
 1. Na działalność odpłatną składają się:
  1. organizacja wystaw, plenerów, pokazów i innych imprez wspierających realizację  celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. promocja prac fotograficznych  na komercyjnym rynku sztuki poprzez m.in. organizację konkursów fotograficznych i udział w konkursach organizowanych przez inne podmioty, zamieszczanie prac w mediach i galeriach sztuki,
  3. organizacja i prowadzenie szkoleń i warsztatów  w dziedzinie fotografii  i obróbki zdjęć oraz wspieranie  edukacji fotograficznej organizowanej przez inne podmioty,
  4. przygotowywanie  i wydawanie publikacji, np. albumy, foldery, katalogi, popularyzujących twórczość fotograficzną,
  5. obsługa fotograficzna wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie i inne podmioty,
  6. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ekologii,
  7.  sprzedaż wydawnictw i publikacji  wytworzonych  w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

 1. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9

1. Stowarzyszenie jest samorządną organizacją powołaną do kreatywnej realizacji pasji,  działalności edukacyjnej, kulturalnej i charytatywnej na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.

2.  Cele Stowarzyszenia to:

1)      Zrzeszenie osób zajmujących się działalnością fotograficzną.

2)      Rozwijanie umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej.

3)      Ochrona i popularyzacja dorobku i tradycji polskiej fotografii oraz polskiego dziedzictwa  kulturowego.

4)      Wzbudzanie i pogłębianie zainteresowania  historią, sztuką, architekturą, przyrodą, krajobrazem, folklorem oraz przeobrażeniami cywilizacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem regionu, w którym Stowarzyszenie ma swoją siedzibę

5)      Popularyzacja i promowanie za pomocą fotografii walorów krajoznawczych, historycznych,  folkloru, kultury i tradycji.

6)      Propagowanie przy pomocy fotografii i działań organizatorskich idei ekologii i ochrony środowiska naturalnego.

7)      Rozwijanie i ułatwianie kontaktów oraz współpracy między społecznościami fotografów w kraju i za granicą. ze szczególnym uwzględnieniem krajów członkowskich Unii Europejskiej.

8)      Promowanie i ochrona swobody fotografowania.

9)      Promowanie swobody wypowiedzi i ochrony praw autorskich.

10)  Reprezentowanie ruchu fotograficznego na terenie działalności.

11)  Propagowanie fotografii oraz sztuki wśród dzieci i młodzieży.

12)  Wspomaganie procesu kształcenia i samorozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym członków stowarzyszenia w zakresie sztuki fotografii

13)  Dążenie do zwiększania poziomu edukacji, umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa.

14)  Inicjowanie, wspieranie i uczestniczenie w społecznym, kulturalnym , oświatowym i gospodarczym rozwoju społeczności lokalnej.

15)  Promocję zdrowego i  aktywnego trybu życia.

16)  Upowszechnianie  turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku i rekreacji.

17)  Wspieranie osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i innych znajdujących się w trudnej sytuacji.

18)  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, a także  w wieku emerytalnym.

19)   Integrowania i aktywizowania środowiska lokalnego.

20)  Promowania i reprezentowanie gminy i jej mieszkańców.

21)  Inicjowanie przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych i artystycznych.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie szkoleń, kursów, wykładów, zebrań dyskusyjnych, pokazów prac, wycieczek, biblioteki i pracowni szkolnych,

2)      Tworzenie dokumentacji fotograficznej dotyczącej bieżących wydarzeń oraz przeobrażeń zachodzących na terenie działalności Stowarzyszenia.

3)      Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, realizującymi podobne cele oraz z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.

4)      Podejmowanie działań mających na celu stworzenie studia fotograficznego umożliwiającego doskonalenie technik fotograficznych.

5)      Promowanie działań Stowarzyszenia poprzez prowadzenie serwisów internetowych, produkcję filmów, opracowywanie i wydawanie publikacji, ulotek i gadżetów promocyjnych

6)      Organizacja warsztatów fotograficznych oraz spotkań dla dzieci i młodzieży.

7)      Organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w różnych formach edukacji (m.in. szkolenia, warsztaty, seminaria oraz staże krajowe i zagraniczne) podnoszących umiejętności i kwalifikacje.

8)      Wspieranie działalności związanej z popularyzacją wiedzy historycznej dotyczącej terenu działania Stowarzyszenia.

9)      Organizowanie i inicjowanie wystaw, konkursów, spotkań, plenerów, zjazdów, konferencji, szkoleń, spotkań, seminariów i dyskusji publicznych oraz innych imprez kulturalnych i edukacyjnych.

10)  Organizowanie imprez promujących zdrowie i zdrowy stylu życia.

11)  Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych, a także działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku

12)  Tworzenie i uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych.

13)  Angażowanie w działania Stowarzyszenia emerytów i osób niepełnosprawnych.

14)  Prowadzenie działalności charytatywnej, a w szczególności imprez dla ludzi ubogich i samotnych oraz udzielanie im pomocy.

15)  Uczestnictwo i współpraca w programach wymiany z innymi regionami Polski oraz innymi krajami, a także nawiązywanie kontaktów z Polakami żyjącymi poza granicami kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polonii na Wschodzie.

 

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1)       obywatele polscy i cudzoziemcy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,

2)       małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

3)      małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§ 12

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających.

3)      członków honorowych

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski i cudzoziemiec.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Na wniosek Zarządu , Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może nadać godność członka honorowego za wybitne zasługi w dziedzinie fotografii, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      czynnego i biernego prawa wyborczego, jeśli ukończył 16 lat;

2)      uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

3)      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4)      korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

5)      noszenia odznaki, logo organizacji;

6)      brać udział w pracach, spotkaniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu;

7)      odwołania do Walnego Zebrania Członków od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§ 16

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)      aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

2)      przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)      dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia;

4)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 17

 1. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków.

§ 18

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członek honorowy może brać udział z głosem doradczym w spotkaniach Walnego Zebrania Członków.

§ 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

2)      śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nieuczęszczania na zebrania członkowskie i brak udziału w innych formach działalności Stowarzyszenia przez okres 18 miesięcy –automatycznie, bądź nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy – na podstawie uchwały Zarządu.

4)      wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienie odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) i 4), uchwałę podejmuje Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
A. Organy Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd ,
 3. Komisja Rewizyjna,

§ 21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Wybór władz następuję spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

§ 22

 1. W razie gdy skład władz stowarzyszenia ulegnie zmianie w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

B. Walne Zebranie Członków

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście,

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§ 25

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określania wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 1 godzinę później, niż pierwszy termin.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)      uchwalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2)      uchwalenie statutu i jego zmian,

3)      uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

4)      wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)      uchwalenie budżetu,

6)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

7)      ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

8)      rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

10)  inne, wynikające z niniejszego statutu.

§ 27

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania od Komisji Rewizyjnej lub wniosku złożonego przez 1/3 ogólną liczbę członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

C. Zarząd

§ 28

 1. Zarząd kieruje całokształtem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się od 3 do 5 członków. Zarząd wybiera ze swego składu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów Prezesa Zarządu, wiceprezesa i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      określenie szczegółowych kierunków działania,

3)      planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,

7)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

8)      powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,

9)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

10)  podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

11)  wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

12)  składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

13)  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

14)  uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie,

15)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 

D. Komisja Rewizyjna

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2)      występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

3)      prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

4)      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,

5)      prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia złożenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

6)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

7)      rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 33

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)      składki członkowskie,

2)      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

3)      wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia) ,

4)      dochody z działalności oraz z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

5)      dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty,

6)      dotacje na zadania państwowe z zakresu zadań statutowych,

7)      dotacje na zadania zlecone poprzez samorząd terytorialny,

8)      majątki wniesione przez członków.

§ 35

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Oświadczenie woli w sprawach niemajątkowych składają dwaj członkowie zarządu łącznie.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie , mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 t.j. ze zmianami).

§ 38

 1. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Walne Zebranie Członków.
 2. Z chwilą ustalenia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
 3. Do likwidatora stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 39

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.

 

Statut został zmieniony i uchwalony dnia 3 grudzień  2013 rok.

Brak możliwości komentowania.